Inkasso

Få dine tilgodehavender hjem med bistand fra Eurojuris i Farum

Inkassoregler

Inkassation af tilgodehavender skal følge inkassoloven og renteloven. Disse love pålægger både kreditor og os som inkassatorer nogle regler.
Advokatfirmaet Per Edrén i Farum er autoriseret RKI - inkassopartner.

Der skelnes mellem såkaldt 1. egen inkasso og 2. fremmed inkasso.

1. Egen inkasso

Egen inkasso betyder, at kreditor har ret til at pålægge debitor omkostninger for sit forsøg på at inkassere en gæld udenretligt, d.v.s. uden at sagen sendes i retten gennem en autoriseret inkassator, som regel en advokat. I henhold til loven er kreditor berettiget til at rykke debitor 3 gange og herfor opkræve kr. 100,00 i rykkergebyr pr. rykker, altså i alt kr. 300,00. Kreditor er dog ikke forpligtet til at rykke debitor 3 gange.

Som kreditor kan man vælge at sende en skylderklæring til debitor med én af rykkerne. Der er dog specielle formkrav til en sådan skylderklæring, bl.a. at den skal give debitor mulighed for at tilbyde en afdragsordning. Såfremt man måtte ønske det, kan vi fremsende en skylderklæring til klienten, der overholder formkravene, som klienten kan anvende som mønster for klientens egen skylderklæring. Hvis man sender en skylderklæring til debitor, vil man være berettiget til at opkræve debitor inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger vil blive tillagt den oprindelige gæld, hvis sagen senere bliver overgivet til retslig inkasso.

Inden sagen overgives til advokat, skal man som kreditor fremsende et inkassopåkrav til debitor med en betalingsfrist på mindst 10 dage, uanset om kreditor selv forinden har behandlet sagen som egen inkasso eller ej,

Inkassopåkravet kan eventuelt formuleres således:

”Manglende betaling senest 10 dage fra dato vil medføre, at sagen uden yderligere varsel bliver overgivet til inkasso, hvorved der vil påløbe sagen inkassoomkost-ninger, som skal betales af Dem.”

Betaler debitor ikke, vil sagen normalt blive overgivet til advokat.

2. Fremmed inkasso

Når sagen er modtaget her på kontoret, bliver der sendt et inkassobrev. Dette brev er lovpligtigt og indeholder igen en betalingsfrist på mindst 10 dage. Såfremt debitor ikke reagerer på inkassobrevet, kan sagen sendes til retten, hvorefter der sandsynligvis vil blive afsagt en såkaldt udeblivelsesdom, idet debitor normalt ikke møder i retten, hvorfor retten afsiger dom til kreditors fordel.

Såfremt der herefter ikke betales i henhold til dommen, fortsætter sagen i foged-retten for at beløbet kan inddrives ved fogedens hjælp, evt. ved indgåelse af en afdragsordning, eller ved at foretage udlæg i debitors ejendele. Hvis debitor stadig ikke betaler, kan ejendelene afhentes og sælges på auktion. Udbyttet af salget med fradrag af omkostninger vil tilfalde kreditor.

Nogle gange betaler debitor efter modtagelsen af inkassobrevet eller tilbyder en afdragsordning, således at sagen ikke når i retten.

Med hensyn til omkostningerne ved en inkassosag, er der vedtaget faste salærtakster. Salæret skal betales af debitor og lægges oven i gælden. Kreditor må dog forvente, at der i en sag, der har været mere arbejde med end normalt, vil blive pålagt ham et passende salær for merarbejde.

Kreditor skal udlægge de retsafgifter og fogedgebyrer, der måtte blive nødvendige at betale i forbindelse med sagen. Disse afgifter og gebyrer skal også betales af debitor og tillægges gælden.

Såfremt kreditor under sagsforløbet modtager indbetaling direkte fra debitor, må man omgående meddele kontoret dette, også selv om det er hele den ”rene” gæld, der bliver indbetalt. Hvis debitor kun indbetaler den ”rene” gæld, skal man tage stilling til, om man ønsker sagen fortsat for inkassoomkostninger, gebyrer og renter, eller om man ønsker selv at afholde sagens omkostninger.

Vort kontor er tilknyttet en landsdækkende kæde/forening af advokater, således at vi også er i stand til at varetage sager mod debitorer i andre dele af landet for kreditor. Denne kæde er derudover også repræsenteret i hele Europa, således at vi også vil være i stand til at varetage kreditors interesser vedrørende udenlandske debitorer.

Har De spørgsmål eller bemærkninger, er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os.