Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Per Edrén, cvr. nr 74 57 38 19

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, medmindre andet er aftalt

Opgavens art og omfang

Når vi modtager en sag, sender vi klienten et anerkendelsesbrev med en kort beskrivelse af opgaven, som vi ser den.

Vi yder rådgivning i overensstemmelse med de advokatetiske regler, og kvaliteten af vores arbejde er sikret gennem vort interne kvalitetssikringssystem, der bygger på kvalitets-normerne, som er gældende for Eurojuris Danmark og Eurojuris International.

Honorar

Kvalitet koster penge, og vi bestræber os på at sikre et rimeligt forhold mellem den værdi, vores rådgivning medvirker til at skabe og de samlede udgifter til vores bistand.

Med udgangspunkt i den enkelte opgaves omfang og karakter fastsætter vi honoraret på baggrund af den interesse, sagen repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Minimumsgrundsatsen pr. anvendt time følger de af Landsretterne mv. fastsatte officielle takster, pt. kr. 1.690,00 med tillæg af moms.
Mulighederne for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp undersøges i de sager, vi behandler.

Fakturering

Vi fakturerer for vores bistand, når sagen er afsluttet. I sager, der strækker sig over flere kvartaler, fakturerer vi normalt kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i det forløbne kvartal.

Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Forudbetaling

Vi kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger og undertiden forudbetaling af honorar. Sådanne beløb indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler.

Klientmidler

Alle klientmidler, der modtages af os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Dog kan rentetilskrivning af administrative årsager ikke ske for så vidt angår rentetilskrivning på mindre end kr. 200,00 årligt.

Fortrolighed og insiderregler.

Alle oplysninger meddelt af klienter eller modtaget om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter behandles streng fortroligt. Alle på advokatkontoret er pålagt tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.

Ansvar

Vi er ansvarlige for vores bistand over for klienterne efter med dansk rets almindelige regler.

Vores ansvar er i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra vores side begrænset til et maksimalt beløb på 5. mio. kr. pr. opgave.

Vi har ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Forsikring

Vi er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet TRYG.

Arkivering

Som hovedregel opbevarer vi alle sagsakter på arkiv i ti år, regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

Klager

Hvis der skulle opstå en situation, hvor rådgivningen ikke lever op til klientens forventning, beder vi om, at der rettes henvendelse til den sagsansvarlige advokat.

Denne vil herefter omgående overgive klagen til den interne ansvarlige klagepartner, der sørger for at klagen behandles uden unødig ophold og drøfter en hensigtsmæssig løsning med klienten.

Afslutning af vores rådgivning

Vi gennemfører den opgave, der betros os, indtil sagen kan betragtes som afsluttet, medmindre klienten forinden tilbagekalder instruktionen, betalingsfristen i en faktura er overskredet i betydelig grad, der indtræder insolvens hos klienten, eller hvis klientens interesse skønnes bedst tjent med, at rådgivningen ikke fortsættes.

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.
Advokat Per Edrén er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, se også www.advokatsamfundet.dk.